English   |     中文版

GUANGZHOU PANYU JUDA CAR AUDIO 
EQUIPMENT CO.,LTD.


No.139, Zhouxing Street,Wanzhou Village,
Dongchong Town,Nansha District,
Guangzhou,Guangdong,China
PC:511453


T +86-20-22900528
F +86-20-84789238


Website:
www.elec-vtrek.com

Email:
marketing@elec-vtrek.com


2016 VTREK GROUP All rights reserved.